Investors

The investor relations information is only available in Swedish. For questions in English, please contact fredrik.jeppsson@syntheticmr.com.

Analyser

SyntheticMR följs av Danske Bank och Redeye.

Läs Danske Banks senaste analys här.

Läs RedEyes analyser här.

Aktieinformation

Aktien

SyntheticMRs aktie är listad på AktieTorget sedan den 18 oktober 2013. Aktien handlas under förkortningen SYNT. Aktiens ISIN-kod är SE0005454865. SyntheticMRs bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och bolagets aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB, Regeringsgatan 15, Box 7822, 103 97 Stockholm, vilket innebär att Euroclear Sweden AB administrerar bolagets aktiebok. Aktiebrev utfärdas ej.

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i SyntheticMR AB uppgår till 896 897 SEK fördelat på
4 040 078 aktier. Kvotvärdet uppgår till 0,222 SEK per aktie.

Aktiekurs och omsättning

Köp: Sälj: Senast:

Graf med slutkurser (blå kurva) och volymer (röda staplar)

Ägare

Ägarförhållanden per 2017-12-31

AKTIEÄGARE TOTALT ANTAL
AKTIER
TOTALT ANTAL
RÖSTER
ANDEL
RÖSTER %
ANDEL
KAPITAL %
Staffan Persson, inkl. närstående 1 390 531 1 390 531 34,42% 34,42%
Marcel Warntjes 376 000 376 000 9,31% 9,31%
State Street Bank & Trust 266 515 266 515 6,60% 6,60%
Swedbank Robur 238 919 238 919 5,91% 5,91%
Johan Sedihn 232 775 232 775 5,76% 5,76%
Thord Wilkne, inkl. närstående 190 000 190 000 4,70% 4,70%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 116 621 116 621 2,89% 2,89%
BNYM RE Ensign Peak Adv. Inc 96 395 96 395 2,39% 2,39%
Aither AB 82 613 82 613 2,04% 2,04%
Handelsbanken Sv. Småbolagsfond 69 964 69 964 1,73% 1,73%
Summa ovan 3 060 333 3 060 333 75,75% 75,75%
Övriga aktieägare 979 745 979 745 24,25% 24,25%
TOTALT 4 040 078 4 040 078 100% 100%

Bolagsstyrning

Aktuell bolagsordning för SyntheticMR AB (publ):
SyntheticMR – Bolagsordning antagen 2016-04-26.

Årsstämma

Aktieägarna i SyntheticMR AB (publ) org.nr. 556723–8877, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2018, kl. 18.00 i bolagets lokaler, Storgatan 11, Linköping.

För fullständig kallelse samt övrigt material se nedan:

Historik

Extra bolagsstämma i Accelerator den 14 oktober 2013 beslutade om att till aktieägarna i Accelerator utdela Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget SyntheticMR AB. Avstämningsdag för utdelningen var den 21 oktober 2013. Utdelningen genomfördes enligt Lex Asea, vilket innebär att den är skattefri för Accelerators aktieägare.

För beräkning av fördelning av anskaffningskurs med anledning av utdelningen, se Allmänt råd samt Meddelande från Skatteverket nedan: