Investors

The investor relations information is only available in Swedish. For questions in English, please contact fredrik.jeppsson@syntheticmr.com.

Analyser

SyntheticMR följs av RedEye,
Andreas Kvist.
Läs RedEyes analyser här.

Aktieinformation

Aktien

SyntheticMRs aktie är listad på AktieTorget sedan den 18 oktober 2013. Aktien handlas under förkortningen SYNT. Aktiens ISIN-kod är SE0005454865. SyntheticMRs bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och bolagets aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB, Regeringsgatan 15, Box 7822, 103 97 Stockholm, vilket innebär att Euroclear Sweden AB administrerar bolagets aktiebok. Aktiebrev utfärdas ej.

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i SyntheticMR AB uppgår till 896 897 SEK fördelat på
4 040 078 aktier. Kvotvärdet uppgår till 0,222 SEK per aktie.

Aktiekurs och omsättning

Köp: Sälj: Senast:

Graf med slutkurser (blå kurva) och volymer (röda staplar)

Ägare

Ägarförhållanden per 2016-12-31

AKTIEÄGARE TOTALT ANTAL
AKTIER
TOTALT ANTAL
RÖSTER
ANDEL
RÖSTER %
ANDEL
KAPITAL %
Staffan Persson, inkl. närstående 1 590 531 1 590 531 39,37% 39,37%
Marcel Warntjes 460 026 460 026 11,39% 11,39%
Johan Sedihn 247 775 247 775 6,13% 6,13%
Thord Wilkne, inkl. närstående  198 569 198 569 4,91%  4,91%
Andreas Bunge, inkl. närstående  186 996 186 996 4,63% 4,63%
Försäkringsbolaget Avanza Pension  113 814 113 814 2,82% 2,82%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 107 182 107 182 2,65% 2,65%
Catella Bank Filial 87 176 87 176 2,16% 2,16%
Aither AB 82 613 82 613 2,04% 2,04%
Hajskäret Invest AB 68 919 68 919 1,71% 1,71%
Summa ovan 3 143 601 3 143 601 77,81% 77,81%
Övriga aktieägare 896 477 896 477 22,19% 22,19%
TOTALT 4 040 078 4 040 078 100% 100%

Bolagsstyrning

Aktuell bolagsordning för SyntheticMR AB (publ):
SyntheticMR – Bolagsordning antagen 2016-04-26.

Årsstämma

Aktieägarna i SyntheticMR AB (publ) org.nr. 556723–8877, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017, kl. 18.00 i bolagets lokaler, Storgatan 11, Linköping.

För fullständig kallelse samt övrigt material se nedan:

Historik

Extra bolagsstämma i Accelerator den 14 oktober 2013 beslutade om att till aktieägarna i Accelerator utdela Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget SyntheticMR AB. Avstämningsdag för utdelningen var den 21 oktober 2013. Utdelningen genomfördes enligt Lex Asea, vilket innebär att den är skattefri för Accelerators aktieägare.

För beräkning av fördelning av anskaffningskurs med anledning av utdelningen, se Allmänt råd samt Meddelande från Skatteverket nedan: