2017-02-15

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Fjärde kvartalet, oktober – december 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 118 % och uppgick till 9 090 Tkr (4 173 Tkr)
 • Periodens resultat uppgick till 3 735 Tkr (6 616 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,92 kr (1,64 kr)

Helåret, januari – december 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 207 % och uppgick till 19 004 Tkr (6 199 Tkr)
 • Periodens resultat uppgick till 2 394 Tkr (78 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,59 kr (0,02 kr)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 318 Tkr (8 197 Tkr)

Väsentliga händelser under kvartal 4

Marknad och försäljning

 • SyntheticMR AB och Siemens har ingått ett samarbetsavtal. Detta gör SyntheticMRs programvara SyMRI kompatibel med MR-kameror från Siemens och tillgängligt för deras kunder.
 • Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har mottagit SyntheticMRs ansökan avseende regulatoriskt godkännande av SyMRI på̊ den amerikanska marknaden. Detta innebär att SyMRI är ”510k pending” i väntan på̊ den utvärdering som är en del av FDA:s godkännandeprocess.
 • SyntheticMR AB har introducerat REMyDI, automatisk kvantifiering av myelin i hjärnan. Att kunna kvantifiera myelin möjliggör för läkaren att följa utvecklingen hos barn samt nedbrytningen i samband med neurodegenerativa sjukdomar (t.ex. MS, Parkinsons och demenssjukdomar) hos vuxna.

Övriga väsentliga händelser

 • Övergång till finansiell rapportering enligt RFR 2. Tillämpningen av RFR 2 innebär att SyntheticMR i juridisk person tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt som möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Övriga väsentliga händelser under 2016

Marknad och försäljning

 • SyntheticMRs partner GE Healthcare har erhållit godkännande av amerikanska FDA för MAGiC. Detta innebär att MAGiC nu är godkänt för klinisk användning i USA. GE Healthcare har genomfört en blindstudie på̊ sex olika kliniker med flera radiologer vilka har jämfört MAGiC med konventionell MR. Resultatet av studien visar att MAGiC genererar bilder av jämförbar kvalitet med konventionell MR på̊ en bråkdel av tiden. MAGiC är en kundanpassad version av SyntheticMRs programvara SyMRI® IMAGE som har licensierats och marknadsförs av GE Healthcare.
 • Som tidigare meddelats ingick SyntheticMR ett forskningsavtal med Juntendo universitetssjukhus i Japan under 2015. Juntendo har under 2016 publicerat en studie där de jämfört syntetisk MR med konventionell MR för att undersöka tumörmetastaser i hjärnan. Med MAGiC och SyMRI kan man ur en enda MR-serie erhålla flera olika kontrastbilder vilka med konventionell MR kräver flera separata serier och därmed längre undersökningstid. Det positiva resultatet från studien visar att den diagnostiska kvaliteten på̊ bilderna från MAGiC och SyMRI är jämförbar eller bättre än konventionella MR-bilder för att upptäcka tumörmetastaser.
 • Cincinnati Children’s Hospital i USA har genomfört en studie för att validera användningen av SyMRI® på̊ barn. Studien har publicerats och visar att syntetiska MR-bilder håller diagnostisk kvalitet och är kliniskt användbara även för undersökning av barn. I studien har konventionella MR-bilder jämförts med syntetiska MR-bilder. Med SyMRI kan undersökningstiden förkortas, vilket har ett extra stort värde vid undersökning av barn.

Övriga händelser

 • SyntheticMR har lanserat SyMRI 8, en ny CE-märkt version av SyMRI. Med den nya versionen kan programvaran integreras i fler typer av PACS genom så kallad call-up Integrationen som sker direkt i sjukhusets PACS ger ett effektivt arbetsflöde för radiologen. PACS, eller Picture Archiving and Communication Systems, är digitala bildarkiv där radiologen kan titta på och arbeta med radiologiska bilder.
 • På SyntheticMRs årsstämma, den 26 april, valdes Yvonne Mårtensson till ny ledamot i SyntheticMRs styrelse. Yvonne Mårtensson har mer än 30 års erfarenhet från ledande positioner i snabbt växande bolag främst inom medicinteknik och diagnostisk verksamhet, bland annat som VD och koncernchef i CellaVision AB i 16 år. Vidare har Mårtensson bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och är för närvarande styrelseledamot i ELOS AB, Arcoma AB samt SwedenBio. Hon har tidigare även haft styrelseuppdrag i bland annat Scandidos AB, LuBio AB, Biolin Scientific Holding AB, LUIS och Aerocrine AB.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • Under det första kvartalet 2017 har de första pilotinstallationerna av SyMRI tillsammans med Siemens genomförts på sjukhus och kliniker i Europa, USA och Japan.

VD har ordet

2016 har varit ett händelserikt år då vi har tagit flera viktiga steg i utvecklingen av våra marknadskanaler. Genom de avtal som vi under åren 2014–2016 har tecknat med GE, Philips och Siemens har vi nu tillgängliggjort ca 65 procent av den globala marknaden av MR-kameror. Omsättningen för helåret 2016 har tredubblats i jämförelse med helåret 2015. Genom denna omsättningsökning har vi passerat en milstolpe i företagets historia, då vi för 2016 redovisar både positivt resultat och kassaflöde .

Under 2016 erhöll GE godkännande från FDA avseende MAGiC vilket möjliggör försäljning på den amerikanska marknaden. Detta är inte bara viktigt för att USA är den geografiskt största MR-marknaden, det innebär även en kvalitetsstämpel med positiv inverkan på andra marknader. GE har också under 2016 breddat antalet kundsegment där MAGiC erbjuds vilket vi ser positiva effekter av inom vår försäljning. Som en del av vårt strategiska samarbete med GE för vi diskussioner om hur vi kan fortsätta att utveckla affären tillsammans.

Vi har introducerat REMyDI, som möjliggör automatisk volymbestämning av myelin i hjärnan, en marknadsunik funktion för SyMRI.  Att mäta myelin med konventionell MR är svårt. Med REMyDI kan läkaren nu få ett automatiskt volymmått av myelin från en enda MR-serie på 5–6 minuter. Att kunna kvantifiera myelin möjliggör för läkaren att följa utvecklingen hos barn samt nedbrytningen i samband med neurodegenerativa sjukdomar hos vuxna. Vi ser ett stort internationellt intresse för REMyDI, bland annat från Cincinnati Childrens Hospital i USA och Juntendo University Hospital i Japan. På Karolinska universitetssjukhuset i Sverige har man använt REMyDI för att titta på nedbrytning av myelin i samband med multipel skleros (MS). Detta presenterades även i MAGNETOM Flash, Siemens prestigefulla MR-magasin som gavs ut i samband med radiologimässan RSNA.

Under året har vi tecknat avtal med Siemens, den MR-tillverkare som har störst marknadsandel på den globala marknaden. I samband med att partnerskapet annonserades under RSNA i Chicago i början av december, introducerade Siemens REMyDI, vår unika segmentering av myelin. Responsen från Siemens och deras kunder var positiv och vi har sedan dess installerat SyMRI med REMyDI på de första pilotsiterna. Vårt partnerskap med Siemens bygger i dagsläget på ett co-marketing upplägg vilket innebär att de flesta av deras MR-kameror blir kompatibla med SyMRI under 2017.

De första initiala försäljningarna tillsammans med Philips är genomförda. Kamerauppgraderingar har från Philips sida tagit längre tid än beräknat vilket medfört något lägre volymer för året än vad vi hade estimerat genom Philips. Under 2017 kommer vi att utveckla vårt samarbete med Philips i syfte att uppnå bredare funktionalitet och mer attraktiva volymer.

Vår vision är att skapa ett paradigmskifte inom MR. Med SyMRI levererar vi inte bara tidsbesparing och ökad effektivitet utan även betydligt mer information ur varje undersökning. Vårt fokus för 2017 är att fortsätta utveckla våra affärer med existerande partners för att ytterligare etablera SyMRI på marknaden. Vi kommer koncentrera egna sälj- och marknadsresurser på aktiv bearbetning av marknaden tillsammans med våra partners. Jag ser fram emot ett 2017 då vi fortsätter att etablera SyMRI som den nya standarden inom MR.

Stefan Tell

VD SyntheticMR AB

 

Fullständig rapport

 

För ytterligare information, kontakta Maria Wrethag, Marknadschef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 76 119 1983, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari datum 2017.

Subscribe to new press releases