2017-04-25

Delårsrapport januari – mars 2017

Första kvartalet, januari – mars 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 240 % och uppgick till 9 189 Tkr (2 701 Tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till 3 501 Tkr (-1 169 Tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 707 Tkr (-1 169 Tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,67 kr (-0,29 kr)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 10 165 Tkr (7 408 Tkr)

Väsentliga händelser under kvartal 1

Marknad och försäljning

Siemens Healthineers, som SyntheticMR tidigare skrivit avtal med, har i ett pressmeddelande kommunicerat deras avsikt att etablera ett globalt ”Digital Ecosystem” för att driva på den digitala utvecklingen inom sjuk, – och hälsovården. SyntheticMR är en av de partner som man valt att lyfta fram i samband med denna lansering.

Mattias Vågberg, läkare vid Neurologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus, har i sin framlagda avhandling bekräftat att nedbrytning av nervvävnad sker i ökad takt hos patienter med den neurologiska sjukdomen MS. I avhandlingen utvärderades 3 olika undersökningsmetoder där man med hjälp av magnetkamera mäter nedbrytningen och därmed sjukdomens skadeverkningar. Av de olika metoderna som utvärderades var SyMAP, från SyntheticMR, den metod som bäst överensstämde med den referensmetod som forskarna använde.

Övriga väsentliga händelser

I mars tillträdde Jonas Hurtig som Head of Marketing and Commercial Affairs. Jonas kommer närmast från Saab där han senast var VP Head of Brand Management and Marketing Communication.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

Inga väsentliga händelser efter kvartalet utgång

VD har ordet 

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 9 189 tkr vilket är en tredubbling jämfört med samma period föregående år.

Den globala försäljningen av MAGiC tillsammans med GE utvecklas väl. Vi räknar med att GE under 2017 kommer kunna erbjuda MAGiC till samtliga kundsegment inom MR. GE ser en potential i att erbjuda utvecklingsmarknader en förenkling av MR-undersökningar, genom att MAGiC kan ersätta flera undersökningar med en. Utöver detta ger MAGiC möjlighet att justera kamerainställningarna i efterhand. MAGiC återskapar kontrastbilder i efterhand vilket medför att personalen inte behöver vara expert inom området för att göra korrekta inställningar av kameran.

Som tidigare kommunicerats har vi sedan avtalet ingicks med Siemens gjort de första pilotinstallationerna tillsammans. Samarbetet kommer successivt under 2017 att utvecklas och fler installationer väntas.

Inom Philips börjar vi nu även se försäljning från lokala säljkontor runt om i världen. Som en del i att möta det intresset har vi under perioden säkerställt att SyMRI nu är regulatoriskt godkänt för klinisk användning på Philips kameror i Singapore.

Syntetisk MR, förpackad i vår produkt SyMRI, är ett helt nytt sätt att genomföra MR-undersökningar. Vi erbjuder SyMRI till marknaden, tillsammans med de största MR-tillverkarna. Man ska vara medveten om att full marknadsacceptans av ny teknik tar tid och sker stegvis, vår omsättning och resultat kan därför komma att variera mellan kvartalen under etableringsfasen.

SyntheticMR har under lång tid fokuserat sina resurser på att utveckla tekniken i SyMRI och etablera samarbete med de stora MR-tillverkarna, helt i linje med utarbetad strategi. I takt med att vår lösning blir mer globalt spridd ökar kraven på marknadsinsatser runt användandet. Vi kommer arbeta nära partners, sjukhus och kliniker för att kommunicera nyttan med vår teknik. Detta i linje med att vi nu har etablerade samarbeten med de största MR-tillverkarna.

Stefan Tell
VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017

 

Fullständig delårsrapport

Subscribe to new press releases

SwedishEnglish

SYNTHETICMR AB

Storgatan 11
SE-582 23 Linköping
Sweden

+46 (0) 13 101 650
info@syntheticmr.com

SyMRI® SALES

Johan Leblicq
johan.leblicq@syntheticmr.com
+32 460 953 964

CUSTOMER SUPPORT

+46 (0) 13 101 656
support@syntheticmr.com

SOCIAL MEDIA

INVESTOR RELATIONS

Fredrik Jeppsson
fredrik.jeppsson@syntheticmr.com
+46 72 303 13 39

inertek

SyntheticMR AB develops and markets innovative software solutions for Magnetic Resonance Imaging (MRI). SyntheticMR AB has developed SyMRI®, delivering multiple, adjustable contrast images and quantitative data from one 5-6 minutes scan. The SyMRI product is available in different packages. SyMRI IMAGE provides fast MRI workflows, allowing high patient throughput. SyMRI NEURO enables automatic segmentation of brain tissue, providing objective decision support. SyMRI Research Edition includes exportable SyMaps™, parametric T1, T2 and PD maps of the brain, allowing the investigation to be taken even further. SyMRI is CE-marked product. Parts of SyMRI is FDA 510(k) cleared. SyMRI is a registered trademark in Europe and in the USA. SyntheticMR is listed on the AktieTorget exchange in Stockholm, Sweden.