2017-11-10

Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet, juli – september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 110 % och uppgick till 7 659 Tkr (3 640 Tkr)
· Rörelseresultat uppgick till 2 196 Tkr (278 Tkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 1 705 Tkr (278 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (0,07kr)

Första nio månaderna, januari – september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 127 % och uppgick till 22 505 Tkr (9 914 Tkr)
· Rörelseresultat uppgick till 5 731 Tkr (-1 296 Tkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 4 413 Tkr (-1 341 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till 1,09 kr (-0,33 kr)
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14 580 Tkr (6 772Tkr)

Väsentliga händelser under kvartal 3

Marknad och försäljning

SyntheticMR har erhållit godkännande av amerikanska FDA för bolagets programvara SyMRI. Godkännandet avser produktpaketet SyMRI IMAGE vilket innebär att detta paket nu kan erbjudas till nya segment på sjukhus och kliniker på den amerikanska marknaden.

SyntheticMR har signerat ett tilläggsavtal avseende Siemens digitala ekosystem. Avtalet innebär att Siemens kunder kommer kunna licensiera en bättre integrerad version av SyMRI än tidigare. Intäkter från avtalet kommer att dröja till kommande år, då ekosystemet lanseras på marknaden

VD har ordet

Det är glädjande att vi ser en försäljningstillväxt även detta kvartal i jämförelse med samma period föregående år samt ett positivt rörelseresultat. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7,7 MSEK vilket är en fördubbling i jämförelse med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK i kvartal 3, att jämföra med 0,3 MSEK föregående år. Omsättningen för en rullande 12-månaders period vid utgången av kvartal 3 uppgick till 31,6 MSEK vilket är en ökning med 17,5 MSEK i jämförelse med samma period 2015/2016. Tittar vi på rörelseresultatet för dessa perioder har det gått från negativt om -1 MSEK till positivt om 10,2 MSEK. Det kan konstateras att rörelsemarginalen ökar trots att vi visar stadig tillväxt.

Försäljningen av MAGiC genom GE utvecklas fortsatt väl. Licensavtalet med GE ger möjlighet att erbjuda MAGiC för användning vid MR-kameran. Vi märker en ökad efterfrågan från kunder som ser ett stort värde av MAGiC-funktionalitet även i det så kallade reading room där radiologen granskar bilderna. Vi har en dialog med GE hur vi kommersiellt ska hantera denna potentiellt nya marknad.

Med Philips fokuserar vi nu på att utveckla vårt samarbete och avtal i syfte att öka takten i marknadspenetrationen. Vi har en gemensam syn med Philips om att vår produkt adderar stor nytta för deras slutkunder. Vår dialog med Philips förs i positiv anda och jag ser att vi tillsammans kommer etablera en lösning som effektiviserar försäljningsarbetet.

Lanseringen av Siemens digitala ekosystem fortsätter planenligt. Vi är en av deras första partners vars produkter kommer erbjudas i denna kanal. Intäkter från detta kommer att dröja till dess ekosystemet lanserats på marknaden 2018. Vårt arbete inom detta område tillsammans med Siemens har under perioden fortlöpt enligt plan.

En betydande del av våra intäkter genereras fortfarande genom vår försäljning via GE. Försäljningen utöver detta sker via Philips och Siemens samt genom vår egen direktförsäljning. Vårt samarbete med Philips och Siemens fortskrider enligt avtalen. Vi ser dock utmaningar i att sälja vår nischade produkt direkt till sjukhus och kliniker. Med anledning av detta har vi sett över vår strategi och organisation i syfte att fokusera våra försäljningsinsatser mot OEM segmentet.

Tidigare har vi sett en stor Q4 effekt i försäljningen som har varit relativt stor i förhållande till övriga kvartal. Jag ser det som positivt att vi nu ser en jämnare försäljningsutveckling över året.

SyMRI IMAGE har under perioden blivit godkänt av FDA för försäljning på den amerikanska marknaden, vilket innebär ett viktigt första steg för etableringen av SyMRI på denna marknad.

I vår bransch är det viktigt att Key Opinion Leaders publicerar studier och använder ens produkter för att man ska uppnå ytterligare legitimitet på marknaden. Inom detta område kan jag konstatera att SyMRIs fotfäste stärks. Detta kan vi bland annat se genom att antalet oberoende publicerade studier ökar, vilka visar på den kliniska nyttan med syntetisk MR och SyMRI. Ett exempel är den studie som publicerades i American Journal of Neuro Radiology där Cincinnati Childrens Hospital har lagt grunden till en databas med normalvärden för olika vävnadstyper hos barn.

Stefan Tell
VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017

Filer

Fullständig delårsrapport Jan-Sep 2017

Subscribe to new press releases

SwedishEnglish

SYNTHETICMR AB

Storgatan 11
SE-582 23 Linköping
Sweden

+46 (0) 13 101 650
info@syntheticmr.com

SyMRI® SALES

Johan Leblicq
johan.leblicq@syntheticmr.com
+32 460 953 964

CUSTOMER SUPPORT

+46 (0) 13 101 656
support@syntheticmr.com

SOCIAL MEDIA

INVESTOR RELATIONS

Fredrik Jeppsson
fredrik.jeppsson@syntheticmr.com
+46 72 303 13 39

inertek

SyntheticMR AB develops and markets innovative software solutions for Magnetic Resonance Imaging (MRI). SyntheticMR AB has developed SyMRI®, delivering multiple, adjustable contrast images and quantitative data from one 5-6 minutes scan. The SyMRI product is available in different packages. SyMRI IMAGE provides fast MRI workflows, allowing high patient throughput. SyMRI NEURO enables automatic segmentation of brain tissue, providing objective decision support. SyMRI Research Edition includes exportable SyMaps™, parametric T1, T2 and PD maps of the brain, allowing the investigation to be taken even further. SyMRI is CE-marked product. Parts of SyMRI is FDA 510(k) cleared. SyMRI is a registered trademark in Europe and in the USA. SyntheticMR is listed on the AktieTorget exchange in Stockholm, Sweden.