2017-04-26

Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 25 april 2017 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Stefan Tell bland annat för utvecklingen under 2016 och första kvartalet 2017.

”År 2016 var ett händelserikt år då vi tog flera viktiga steg i utvecklingen av våra marknadskanaler. Under hösten tecknades avtal med Siemens vilket innebär att vi nu har tillgängliggjort ca 65 procent av den globala marknaden av MR-kameror. Vidare erhöll GE godkännande från FDA avseende MAGiC, vilket möjliggör försäljning på den amerikanska marknaden. Omsättningen för helåret 2016 tredubblades i jämförelse med föregående år. Denna tillväxt i bolaget innebar att SyntheticMR redovisade både positivt resultat och kassaflöde för helåret 2016”, säger Stefan Tell.

”Första kvartalet 2017 visar vi en stark omsättningsökning på 240 procent i jämförelse med motsvarande kvartal 2016. Vi ser en fortsatt utrullning av MAGiC och vi räknar med att GE under 2017 kommer kunna erbjuda MAGiC till samtliga kundsegment inom MR. Parallellt med detta har vi fortsatt fokus på att utveckla våra samarbeten med Siemens och Philips. Vi kommer också under 2017 att fokusera stort på att arbeta nära partners, sjukhus och kliniker för att än mer kommunicera nyttan med vår teknik”, fortsätter Tell.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Stämman beslutade att årets vinst, 2 394 256:- balanseras i ny räkning. Kvarvarande överkursfond, 17 761 503:- samt balanserade vinstmedel, 143 623:-, totalt 20 299 382:- balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Att omval sker av samtliga styrelseledamöter, Jan Bertus Marten Warntjes, Johan Sedihn, Reidar Gårdebäck, Yvonne Mårtensson och Staffan Persson. Staffan Persson omväljs till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39 eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 5-6 minuter. SyMRI finns tillgängligt i tre paket. SyMRI IMAGE ger ett effektivt arbetsflöde och möjliggör undersökning av fler patienter per dag. SyMRI NEURO adderar automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI Research Edition innehåller exporterbara SyMaps™, parametriska T1-, T2- och PD-kartor av hjärnan, för att kunna gå ännu djupare. SyMRI är en CE-märkt produkt och är “510(k) pending” vid amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com

Subscribe to new press releases

SwedishEnglish

SYNTHETICMR AB

Storgatan 11
SE-582 23 Linköping
Sweden

+46 (0) 13 101 650
info@syntheticmr.com

SyMRI® SALES

Johan Leblicq
johan.leblicq@syntheticmr.com
+32 460 953 964

CUSTOMER SUPPORT

+46 (0) 13 101 656
support@syntheticmr.com

SOCIAL MEDIA

INVESTOR RELATIONS

Fredrik Jeppsson
fredrik.jeppsson@syntheticmr.com
+46 72 303 13 39

inertek

SyntheticMR AB develops and markets innovative software solutions for Magnetic Resonance Imaging (MRI). SyntheticMR AB has developed SyMRI®, delivering multiple, adjustable contrast images and quantitative data from one 5-6 minutes scan. The SyMRI product is available in different packages. SyMRI IMAGE provides fast MRI workflows, allowing high patient throughput. SyMRI NEURO enables automatic segmentation of brain tissue, providing objective decision support. SyMRI Research Edition includes exportable SyMaps™, parametric T1, T2 and PD maps of the brain, allowing the investigation to be taken even further. SyMRI is CE-marked product. Parts of SyMRI is FDA 510(k) cleared. SyMRI is a registered trademark in Europe and in the USA. SyntheticMR is listed on the AktieTorget exchange in Stockholm, Sweden.